7 Aralık 2021

7256 SAYILI YASA VE İHYA (1)

Değerli okurlarım,uzun zamandan bu yana beklenen AF yada başka bir deyimle YAPILANDIRMA 7256 sayılı (torba) Yasanın Resmi gazetede yayımlanması sonrası SGK tarafından da genelgesi yayımlandı.
2020 / 45 sayılı genelge ile genel bir tarif yapılır iken asıl yazımıza konu olan 4/B borçluları ile ilgili 2020/46 sayılı genelge yayımlandı.
Buna göre ; 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların daha sonra kendileri ya da hak sahipleri dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunmaları halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden ihya borcu hesaplanacaktır.
İhya edilecek süreler belirlenirken Geçici 83 üncü madde kapsamında durdurulan sürelerle birlikte önceki kanunlara göre durdurulan sürelerin tamamı dikkate alınacaktır. Ancak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (4) numaralı alt bendi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerin bulunması halinde sigortalı ya da hak sahiplerinin talep ettiği kapsamdaki sigortalılık sürelerinin tamamı ihya edilecektir.
Hesaplanan ihya borç tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere diğer alt bentlerine göre sigortalı sayılanlar için;
İhya tutarı = Durdurulan Gün Sayısı x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı x %34,5 formülüyle,
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarları için ise;
İhya tutarı = Durdurulan Gün Sayısı x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı x %34,5 x 28/30 formülüyle, hesaplanacaktır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların 2021 yılındaki ihya tutarı 28 gün üzerinden hesaplanacak olup, “28” ibaresi prime esas günlük kazancin otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılacaktır.
Tebliğ edilen borç tutarının üç ay içerisinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir.
Eksik ya da süresi dışında yapılan ödeme nedeniyle ihya talebi geçersiz hale gelen sigortalı ya da hak sahipleri yeniden ihya talebinde bulunabileceklerdir.
Diğer taraftan sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanların ihya borcu da bu genelge hükümlerine göre hesaplanacaktır.
Örnek 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 01.07.2018 tarihinde sigortalılığı başlayan ve
31.01.2021 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’nın, 31.10.2020 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 28 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş ve sigortalılığı tescil tarihi olan 01.07.2018 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulmuştur.
Daha sonra sigortalı (A) başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 17.02.2021 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir.
Sigortalının ihya talebinde bulunduğu 17.02.2021 tarihinde günlük prime esas kazanç tutarı olarak 150.00 TL beyan edilmiştir.
Önemli Not : Başvurularınız ile ilgili formları bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumunda temin edebilirsiniz.