7 Aralık 2021

VEKALET ÖRNEĞİMİZ

< V E K A L E T N A M E SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) nezdindeki işlemlerimi benim adıma takip etmeye ifa ve intaca dilekçeler vermeye gerekli primleri ilgili veznelere yatırmaya makbuzlarını almaya tüm evrak ve vesaiti tanzim ve imzalamaya , Yaşlılık,Maluliyet,Özürlü ve Yurt Dışı Borçlanma talebinde bulunmaya,Emeklilik ve Emekli Aylığı alabilmem için gerekli müracaat ve itirazları yapmaya, sonuçlanması ile ilgili olarak dava açılması gerekiyor ise benim adıma takip edebilmesi ve Dava açmak için Ahzu kabzalı bir Avukat tutmaya; Leh ve aleyhime açılmış ve açılacak bilumum dava takipler ile benim de başkaları aleyhine açtığım veya açacağım bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin Meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile,haklarımı korumayı temin, Müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri takip,tamamlamaya ve bitirmeye,yeniden dava açmağa,kendi imzası ile gereken dilekçe ve belgeleri yazıp,ilgili olduğu daire ve kuruma vermeğe,tebliğ ve tebellüğe ihtiyati koydurmaya ve kaldırmaya kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye,temyizden vazgeçmeye,Yargıtay,Danıştay ve diğer idari ve mali kaza ve kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya,karar düzeltilmesi ve yeniden yargılama talebinde bulunmaya,tanıkları dinlemeye,yemin teklif kabul ve reddine, hakimleri ve katipleri redde ve yakınmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve azline,keşif talebine, raporlara itiraza tespit yaptırmaya ,ihtarname,ihbarname,protesto çekmeye ve cevap vermeye,ilamlar ve kararların tamamen uygulanmasını sağlamaya,duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya,benim dışında devam edecek duruşmalara katılmaya ve davadan feragata, feragatı davayı kabulü,karşı tarafın and içme önerisini kabule veya redde,haczi kaldırmaya ,ahzu kabza,sulh ve ibraya,icabında bu yetkilerin bir bölümü veya tamamı ile başkalarını dahi tevkil teşvik ve azle birlikte veya ayrı ayrı vekaleti kullanmaya, Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde emeklilik işleriyle ilgili, emniyet müdürlüklerinde,yurt dışına giriş-çıkış ilgili belgeler,ilgili nüfus müdürlüklerinden aile nüfus kaydı talep etmeye ve almaya,dilekçeler vermeye,geçmiş çalışma sürelerime ait yurtdışı borçlanma talebinde bulunmaya ve ödemeler yapmaya, geçmiş hizmetlerimi birleştirmeye bu aşamada,tebligat adresi olarak ( Cumhuriyet Bul.No:71/2-202 – Pasaport - İZMİR ) kendi adresini vermeye izinli ve yetkili olmak üzere 1957 doğumlu İbrahim oğlu ( Konak Vergi Dairesi Vergi Hesap No = 10516773336 - T.C.Kimlik No =10516773336 ) No.lu Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı FUAT TÜTÜNCÜOĞLU ’ nu , 40882895790 TC Kimlik Numaralı Sosyal Güvenlik Uzmanı FİLİZ ERBİL ’ i , SGK’daki ve Mahkemelerdeki işlemleri takip etmek üzere aynı adreste faaliyet gösteren İzmir Barosu Avukatlarından 44650450570 TC kimlik numaralı Avukat NEŞAT DİNER ’ e vekil nasp ve tayin ettim. V E K A L E T İ V E R E N